logonaam

krantenkop

BINNENLAND

IL van WuijckhuiseI. L. VAN WUIJCKHUISE 

Dezer dagen (30 November 1928) is te Middelburg overleden de heer l. L. van Wuijckhuise, oud-hoofdopziener der domeinen in Zeeland, die jaar meer dan 40 werkzaam is geweest in de provincie Zeeland en ziel, zeer verdienstelijk heeft gemaakt door het tot stand brengen van bedijkings- werken.

Isaac Levinus van Wuijckhuise was geboren te Aardenburg op 25 October 1844. Op 16 jarigen leeftijd kwam hij reeds te Middelburg en aldaar zijn technische opleiding te ontvangen van den gemeente-architect, den heer Krijger. In 1863 behaalde hij het diploma van gezworen landmeter en in 1871 de middelbare acte "rechtlijnig teekenen en perspectief”, waarna zijn benoeming volgde tot leeraar aan de Burgeravondschool te Middelburg voor bouwkundig teekenen, welk onderwijs hij naast zijn drukke werkzaamheden bij de gemeente werken, tot 1903 met veel liefde bleef geven.

Met de practijk van het bedijkswezen, kwam hij het eerst in aanraking als dagelijksch opzichter bij de bedijking van den Elisabethpolder in 1866/67. waarbij hem, het  toezicht was opgedragen op den bouw van de uitwateringsluis en den aanleg van een gedeelte zeedijk. Daarmee had hij,  zij het voorloopig tijdelijk, zijn intree gedaan in den domeindienst, voor welken tak van dienst hij in 1869, eveneens tijdelijk, werkzaam was bij de ontmanteling van vestingwerken. Van1870-1874 volgde zijn tweede periode bij de Middelburgsche gemeentewerken.

Op 1 Januari 1874 trad hij voorgoed in dienst van 's lands domeinen in Zeeland, aanvankelijk als opziener .Van 1 October 1890 tot 1 Mei 1915 was hij als hoofdopziener werkzaam. Gedurende zijn opzienerstijd werd hem opgedragen het in kaart brengen, verkavelen en uitbakenen van de oesterperceelen in de Oosterschelde. Daarop volgde een door hem voor de regeering ingesteld visscherij-onderzoek in de Zuiderzee bij Wieringen.

Als opziener maakte hij eenige bedijkswerken mee, waarbij hij grondig de practijk van den aanleg en het onderhoud van de Zeeuwsche dijken leerde kennen, welke kennis hem later als hoofd van den technischen  dienst der domeinen in Zeeland uitstekend te stade kwam. Na 1890 ontwierp en dirigeerde hij op voortreffelijke wijze de volgende belangrijke bedijkingswerken:

De regeering drukte haar waardeering voor zijn arbeid uit door hem, te benoemen tot ridder in de orde van Oranje-Nassau. Ook buitenstaanders erkenden zijn groote verdiensten, zooals bleek, toen in 1912 de eigenaren van den Van Wuijckhuise-polder voorstelden, dezen polder naar hem te noemen ende State van Zeeland overeenkomstig dit voorstel besloten en daarmee een welverdiende hulde aan dezen Zeeuw brachten. Het waterstaatsbestuur heeft hem in 1906 nog de dichting van de doorbraak van den Van Alsteinpolder opgedragen, welk werk hij eveneens met succes uitvoerde.

Bron: Het Vaderland krantenartikel van donderdag 6 december 1928 pagina 3/4.

naar boven