logonaam

Verkoop van de kavels


Na de inpoldering kwam de tijd dat de gronden te gelde gemaakt moesten worden. Dit werd een openbare verkoop. Er werd een catalogus uitgegeven met de beschikbare kavels en de kwaliteit van de gronden. Zo kom je schorgrond tegen, bedijkt schor en kreekgrond. Daarnaast waren bij aankoop van deze gronden verplichte aankopen van dijken en sloten. Wat ook vaak inhield een stuk onderhoud aan laatstgenoemde.

Om een indruk te krijgen van de beschrijving van de kavels in de catalogus nemen we de aankoop van W. Bedet er even uit welke werd verkocht voor f 8770.-:

kavel 9 no 20

De percelen kadastraal bekend gemeente Hoek, Sektie K
Nº20, bedijkt schor, groot 2.8074 Hectaren.
,,19, weg en sloot, ,,0.0816,,
Aandeel in de opbrengst van de lopende verpachting ƒ 574.

sectie k

De lopende verpachting moest betaald worden tot de officiële aankoopdatum of na ‘rooïen’ van het bestaande gewas.

Er waren 53 kavels in de verkoop. De aanbesteding van de van Wuijckhuisepolder had ruim f.63.000.- gekost, met leges e.d. erbij f 70.000.-,  de verkoop bracht in totaal f. 286.034.- op. Ruim vier maal het geïnvesteerde bedrag. Het loonde dus om geld in de modder van het Axelse-gat te steken.
Zoals nog gebruikelijk zorgen instanties dat ze bij verkoop geen enkel risico lopen. Er waren 33 artikelen met voorwaarden. Zeer waarschijnlijk hebben de kopers deze niet allemaal doorgenomen anders hadden ze zeker van de aankoop afgezien. Hieronder een voorbeeld van één van de kleinste artikelen:

artikel 16

Art.16.
Zoolang voor de vaste goederen de koopprijs en interest
niet geheel zijn voldaan, moeten de koopers ze in goeden
staat onderhouden en mogen zij daaraan geene veranderingen
brengen, geene gebouwen afbreken, geene wateren of vijvers
uitvisschen, geene bomen vellen noch hout uiroeien en
geene buitengewone verveening noch ontgravingen doen zonder
voorafgaande toestemming van den Minister van Financiën.
Indien de koopers hiertegen handelen, is de geheele koopprijs
terstond vorderbaar met den interest tot den dag der voldoening

De prijs per Ha. lag rond de f.2000.- tot f.2500.- . Gemeten naar huidige prijzen van landbouwgrond niet goedkoop. Toen had men uurlonen van f.0.25 - 0.50.
In de perceelsverkoop komt men weinig van de nu nog bekende namen in de polder tegen. Van de 53 verkochte kavels ziet men nog v.d. Gouwe, van Driel, van Hoeve, David, de Sutter, Pladdet, de Feyter en van Cadsand. De anderen hebben hun land ondertussen verkocht of het is overgegaan door vererving. Ook waren er investeerders die hun land weer verpachten. Veel pachters kochten later het land van de verpachters.

Een apart verhaal vormen de Verhelsten. Deze komen in de peceelsbeschrijving niet voor terwijl zij heel wat Ha. land in de polder bezaten. Door zich in te zetten bij de bedijking hadden zij recht op grond en worden deze niet vermeld in de kavelbeschrijving.

Wij uit de van Wuijckhuise,
poldermensen.
Niet allen grote en struise,
doen gewoon ons ding,
wat nog meer te wensen!

Hieronder de aankondiging van de verkoop op de catalogus.

domein

No. 573.

DEPARTEMENT VAN FINANCIËN.

BESTUUR DER REGISTRATIE EN DOMEINEN.

DIRECTIE MIDDELBURG.

KANTOOR HULST.

CATALOGUS

van

DOMEINGRONDEN,

gelegen in den ten jare 1911 nieuw bedijkten polder in het
Axelse Gat, gemeente Hoek, benevens van eenige gedeelten
dijk onder de gemeenten Neuzen, Hoek en Philippine, welke
ingevolge de wet van 29 Augustus 1848 (Staatsblad no. 36),
in het openbaar zullen worden verkocht door den Ontvanger
der Registratie en Domeinen te Hulst, ten overstaan van den
Notaris L.J. van der Moer te Neuzen, in het Hotel der
Nederlanden te Neuzen, op 14 November 1912 des voormid-
dags half elf en zoo nodig volgende dagen op dat uur.

De gronden zijn ter bezichtiging van het publiek toegankelijk
van den tweeden tot en met den dertienden November 1912.

Deze catalogus met kavelkaart is voor 50 cent verkrijg-
baar bij den Ontvanger der Registratie en Domeinen te
Hulst en tegen vooruitbetaling bij iederen anderen Ontvan-
ger der Registratie en Domeinen.

naar boven